Høringssvar vedr. Tilrettelæggelse af SFO

i forlængelse af folkeskolereformen

 

 

 

Høringssvar vedr.: Tilrettelæggelse af SFO i forlængelse af folkeskolereformen


Som konsekvens af folkeskolereformen foreslås åbningstiden i SFO nedbragt.

Af sagsfremstillingen fremgår det, ”Det opgjorte provenu indgår i den samlede finansiering af folkeskolereformen…….Med hensyn til personalemæssige konsekvenser skal dette ses i sammenhæng med udmøntningen af skolereformen”


Vi anser det for naturligt og hilser det velkomment at et provenu fra reduktionen af SFO området skal indgå i den samlede finansiering af folkeskolereform.


Det er dog meget uklart beskrevet i sagsfremstillingen, hvilket beløb det drejer sig om, men som vi ser det, ligger beløbet mellem1,8 mio. og 2,3 mio. i 2014 og 4,5 mio. og 6,1 mio. i 2015.


Efterfølgende har vi svært ved at se hvorledes dette provenu tænkes anvendt, idet beløbet ikke optræder i notatet vedr. Folkeskolereformens økonomi. Her optræder tværtimod en belastning af økonomien på 1,5 mio. i 2014.


Hvor bliver besparelsen på SFO af?

Og kunne denne eventuelle besparelse ikke anvendes til at undgå den ændrede holddeling og dermed afbøde stillingsnedlæggelser og samtidig opkvalificere implementeringen af folkeskolereformen.


Punkt 8 i notatet (vedlagt som bilag til punktet på udvalgsmødet) foreslås det på forhånd at: ”Overskydende pædagogressourcer fra SFO overgår til skoledelen

I forhold til den overkapacitet, som naturligt opstår ved en reduceret åbningstid i SFO, vil det være en mulighed, at pædagogressourcerne helt eller delvist overgår

til skoledelen”.


Efter vores opfattelse bør skolerne selv forvalte denne resurse.

Udgangspunktet for skolens drift og personalesammensætning må være, at det er de rette kompetencer i forhold til elevernes undervisning og fritidsdel, der afgør hvilke faggrupper der skal ansættes og ikke ” den overkapacitet, som naturligt opstår”.


Folkeskolereformen i sin helhed stiller store krav til en anderledes undervisning, en anderledes undervisningstilrettelæggelse samtidig med øgede krav om at mindske betydningen af elevens sociale baggrund i forhold til de faglige resultater og skabe bedre og mere kvalitativ undervisning.

Derfor finder vi det meget besynderligt, hvis udvalget har tænkt sig at reducere voldsomt i lærerstaben og på den bekostning fastholde hele det øvrige pædagogiske personale.

Med venlig hilsen

På kredsstyrelsens vegne


Henrik Hansen
Formand

Emner

Målgruppe