Kreds 68 AMR

Arbejdsmiljø kommissorium

Kreds 068, 2017-2019

 

Kredsen vil i perioden have fokus på følgende hovedområder:

Fremme af arbejdsglæde og trivsel

Meningsfuldt arbejde, indflydelse, råderum, fælles ansvar, tillid, retfærdighed, samarbejde.

Forebyggelse og tidlig indsats

kontinuerligt arbejdsmiljøarbejde, tid til tilrettelæggelse af  undervisningsopgaverne, reaktive og proaktive foranstaltninger.

Indsatser, der fremmer holdbare løsninger i et helt arbejdsliv

Godt samarbejde,  social og faglig støtte,  sammenhæng i arbejdet , mulighed for fordybelse, restitution og kontinuitet i arbejdet, balance mellem krav og ressourcer , rummelighed over for medlemmers forskellige behov i forskellige livsfaser.

Arbejdsmiljøperspektiver altid medtænkes

Nye tiltag og indsatser inddrager arbejdsmiljøperspektiver ,  understøtte medlemmernes muligheder for at lykkes med deres opgaver.

Kontinuitet, systematik og koordinering

Tæt samarbejde mellem alle dele af organisationen, fremme udveksling af viden om ny forskning, lokale indsatser og erfaringer, synlighed og gennemsigtighed i arbejdsmiljøarbejdet, koordinering på alle niveauer i MED-udvalgssystemet, både lokalt og kommunalt, AMR har en nøglerolle,   AMR og TR har et tæt samarbejde, gode vilkår for  AMR og TR.

Arbejdsmiljøarbejdet forestås af kredsens arbejdsmiljøudvalg, som refererer til kredsstyrelsen.

Det er hensigten, at arbejdet med ovenstående områder, i så vid udstrækning som muligt, gøres konkret og målbart.  For hvert område udarbejdes en konkret plan, som indeholder mål, arbejdsplan, tidshorisont og evaluering.