Fraktion 4 Generalforsamling

Referat 2017

Generalforsamling i Lolland-Falster Lærerforenings pensionistklub

Kreds 68 tirsdag den 4.april 2017 på ”Kulturværket” Maribo

 

1. Valg af dirigent og referent

Henrik Hansen og Kirsten Rasmussen

2.  Forretningsorden: godkendt

3. Godkendelse af endelig dagsorden

godkendt

4. Formandens beretning.

Dorthe Jørgensen fremlagde den skriftlige beretning med supplerende bemærkninger. Hun kom bl.a. rundt om

  • afholdte ture. 382 medlemmer har deltaget
  • det forpligtende samarbejde
  • årsmødet for F4. Her drøftedes bl.a
  • kontingentfrihed ved 75 år
  • frivilligt arbejde i Folkeskolen
  • det 5. pensionistkursus

Dorthe sluttede med tak til Heidi, kredsens sekretær for arbejdet med årets folder.

Beretningen, som jo er vedtaget ved Kredsens ordinære generalforsamling, som en del af den fælles beretning blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af regnskab

Kirsten Rasmussen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev ligeledes taget til efterretning.

6. Indkomne forslag

Forslag om én fælles julefrokost 2017. Styrelsen var på generalforsamlingen 2016 blevet pålagt at fremkomme med et forslag om én fælles julefrokost 2017. Det blev foreslået at afholde julefrokost for medlemmer på Kulturværket mandag den 4. december.

Forslaget blev vedtaget.

7. Eventuelt

Almar Møller foreslog forskellige emner, som styrelsen har noteret.

Ros til styrelsen for det alsidige program.

Henrik orienterede om arbejdet i kreds 68.

Dorthe takkede Henrik for ledelsen af generalforsamlingen og      

Henrik takkede for god ro og orden.